En vektor är en datastruktur som lagrar flera element av samma typ.Vektorer är användbara för att lagra data på ett kompakt sätt, och de kan nås snabbt med hjälp av vanliga C++-biblioteksfunktioner.För att ändra ett element i en vektor måste du först skapa vektorobjektet och sedan använda lämplig konstruktor för att ange storleken på vektorn.Därefter kan du använda insert()-funktionen för att lägga till nya element i slutet av vektorn, eller så kan du använda delete()-funktionen för att ta bort element från vektorn.Slutligen kan du komma åt enskilda element i en vektor med hjälp av vanliga C++-biblioteksfunktioner som get(), set() och front().

Hur deklarerar man en vektor i C++?

Hur ändrar man ett element i en vektor i C++?

För att ändra elementet vid position "i" i en vektor, använd följande kod:

vektorv(v.push_back(v.

 1. ; // skapa 10 vektorer med int-element
 2. ; // lägg till 5 till den första vektorn

Vilka egenskaper har en vektor i C++?

En vektor i C++ är en datastruktur som lagrar en sekvens av element.Varje element i vektorn kan nås med dess indexnummer, vilket gör det enkelt att komma åt och manipulera elementen.Vektorn har också flera andra egenskaper, inklusive:

-Vektorn kan växa eller krympa efter behov.

-Den stöder slumpmässig tillgång till alla element i sekvensen.

-Det är minneseffektivt eftersom det använder mindre utrymme än en lista eller array när du lagrar samma mängd data.

Hur initierar man en vektor i C++?

I C++ kan du initiera en vektor genom att använda klassen std::vektor.För att göra detta måste du först skapa en instans av klassen std::vektor.Därefter måste du ange storleken på vektorn.Slutligen måste du initialisera elementen i vektorn.Här är ett exempel:

std::vektorv(10); // skapar och initierar en vektor med 10 element

v[0] = 0; // sätter element vid position 0 till noll

v[1] = 1; // sätter element vid position 1 till ett

v[2] = 2; // sätter element vid position 2 till två

...

Du kan också använda andra initieringsmetoder som explicita konstruktoranrop eller använda auto_ptr-objekt.För mer information om vektorer i C++, se

.

Hur kommer man åt element i en vektor i C++?

Det finns flera sätt att komma åt element i en vektor i C++.Det enklaste sättet är att använda indexeringsoperatorn, [] :

vektorv(v[0] = 5; // sätter värdet vid position 0 av v till 5

v[1] = 6; // ställer in värdet vid position 1 av v till 6

v[2] = 7; // ställer in värdet vid position 2 av v till 7

Det andra sättet är att använda segmentoperatorn, [ ] :

vektorv(v.slice(0,v.slice(

Det tredje sättet är att använda en intervallbaserad for-loop:

för (int i=0;i::const_iterator itr=v.begin(); vektor::const_iterator end=v.end(); int val=*itr++; }

Det fjärde sättet är att använda en funktionspekare: void changeElementInVector(vector& vec) { vec[vec.size()-1]=7;}

Det femte sättet är att använda en iteratorvariabel: int main() { vektors("Hej världen!"); cout

ChangeElementInVector tar två argument - vec , som måste vara ett giltigt vektorobjekt och changeElementInVector kommer att göra sitt jobb med det objektet.Det finns många fler sätt att komma åt element i vektorer men dessa är några vanliga.

 1. ; // v innehåller värdena 0, 1, 2, 3 och 4
 2. ; // v innehåller värdena 0, 1, 2, 3 och 4
 3. = 5; // ställer in värdet vid position 0 till 3 av v till 5
 4. = 8; // sätter värdet på position 4 genom alla element i v till 8

Hur ändrar man ett element i en vektor i C++?

Det finns några sätt att ändra ett element i en vektor i C++.Det enklaste sättet är att använda std::vector::push_back()-funktionen, som lägger till det nya elementet i slutet av vektorn.Ett annat sätt är att använda std::vector::resize()-funktionen, som kommer att ändra storlek på vektorn så att den kan hålla det nya antalet element.Slutligen kan du använda en av C++:s inbyggda algoritmer för att hitta och ersätta ett element i en vektor.

Vad är skillnaden mellan avektor och en array i C++?

En vektor är en datastruktur som lagrar en sekvens av element.En array är en datastruktur som lagrar ett enda element med fast storlek.En vektor kan nås i O(1)-tid, medan en array kan ta tid proportionell mot arrayens storlek.Dessutom är vektorer mer effektiva när det kommer till minnesanvändning eftersom de använder mindre utrymme än matriser.Slutligen stöder vektorer slumpmässig åtkomst, vilket innebär att du snabbt kan hitta och ändra specifika element i vektorn utan att behöva söka igenom allt innehåll.

Det finns två huvudsakliga sätt att skapa en vektor i C++: med std::vektorklassen eller med den nya operatorn.Klassen std::vektor är lättare att använda men har inte några av funktionerna som erbjuds av den nya operatören (som slumpmässig åtkomst). När du skapar en vektor med den nya operatorn måste du ange hur många element som ska lagras i vektorn (och även ge den ett namn).

För att ändra ett element i en vektor måste du först identifiera vilket index i vektorn som innehåller ditt önskade element.Sedan använder du en av flera överbelastade tilldelningsoperatorer för att tilldela ditt önskade värde till det indexet.Till exempel:

std::vektorv; // Skapar och initierar v med 5 ints v[0] = 1; // Tilldelar 1 vid position 0 v[1] = 2; // Tilldelar 2 vid position 1 v[2] = 3; // Tilldelar 3 vid position 2 // För att ändra ett element inom en annan dimension (t.ex. från rader till kolumner), använd cvt_dynamic().

Hur lägger man till element i en vektor i C++?

I C++ kan du lägga till element till en vektor genom att använda push_back()-funktionen.Syntaxen för denna funktion är följande:

vektorv(n); // skapa en vektor med storlek n

v.push_back(t); // lägg till t i slutet av vektorn

Funktionen push_back() kommer att infoga t i slutet av vektorn, oavsett om v.size() är större än n eller inte.Om v.size() är större än n, kommer v.push_back() att ändra storlek på vektorn så att den har tillräckligt med utrymme för att hålla t och alla efterföljande element.

Hur tar man bort element från en vectorinC++?

I C++ kan du ta bort element från en vektor genom att använda delete-operatorn.Till exempel:

vektorv; // skapa en vektor av ints v.push_back(1); // lägg till 1 i slutet av vektorn v.push_back(2); // lägg till 2 i slutet av vektorn delete[] v; // tar bort alla element i vektorn

Delete-operatorn fungerar på såväl arrayer som vektorer.För att ta bort ett element från en array, använd erase()-funktionen:

arrayarr; arr.

Vilka är några vanliga operationer på vectorsinC++?

 1. Hur lägger man till ett element till en vektor i C++?
 2. Hur tar man bort ett element från en vektor i C++?
 3. Hur ändrar man storlek på en vektor i C++?
 4. Hur kopierar man en vektor i C++?
 5. Hur vänder man ordningen på element i en vektor inC++?

Hur kan du sortera elementen i avectorinC ++?

Det finns några sätt att sortera elementen i en vektor i C++.Det enklaste sättet är att använda std::sort()-funktionen.Den här funktionen tar två argument: det första är vektorn som ska sorteras och det andra är en jämförelsefunktion som bestämmer hur element ska jämföras.Följande kodexempel visar hur man använder std::sort() för att sortera en vektor med heltal:

std::vektorv; // skapa en vektor av heltal

v.push_back(std::vektor::iterator itr = v.begin(); std::vektor::iterator enditr = v.end(); för ( ; itr != enditr ; ++itr ){ cout

Detta kodexempel sorterar en vektor av heltal med hjälp av vanliga C++-biblioteksfunktioner, inklusive push_back(), operator+ och operator-*.För att sortera en array med dessa funktioner måste du först deklarera en arrayvariabel och sedan tilldela dess innehåll till den variabeln innan du anropar en av dessa funktioner på den.Så här kan du till exempel deklarera en heltalsmatris med namnet myArray och initiera den med några värden:

myArray[0] = 1; myArray[1] = 2; myArray[2] = 3; Sedan kan du anropa std::sort() på myArray så här:

std::sort(myArray, [](const int& x, const int& y){ return x > y ?1: -1;}); Observera att när du sorterar en array med standard C++-biblioteksfunktioner måste du ange vilken medlemsfunktion du vill använda som din jämförelsefunktion – i det här fallet [](const int& x, const int& y){return x > y ?1: -1;} . Om du inte anger vilken medlemsfunktion som ska användas som din jämförelsefunktion, kommer C++ som standard att jämföra varje element i arrayerna lexikografiskt - det vill säga från längst till vänster till höger inom varje dimension av ett arrayobjekt.Du kan också använda vanliga C++-biblioteksalgoritmer som binär sökning eller quicksort istället för enkla jämförelser när du sorterar arrayer.För mer information om sortering av arrayer i C++, se avsnitt

En vanlig uppgift som involverar vektorer är att hitta alla element inom ett givet intervall, till exempel att hitta alla udda tal mellan 1 och 10 inklusive eller alla jämna tal mellan 0 och 9 inklusive.

 1. ; v.push_back(; v.push_back(; // Sortera elementen i vektorn med std::sort(). // Observera att den här koden använder parenteser eftersom det finns tre argument // som skickas till std::sort(). int compare = 0; for (auto& e : v) { if (e > { compare = 1; } else if (e > { compare = -1; } else {fortsätt; } } if (jämför != { std:: cout
 2. 5 "Sorteringsmatriser" i kapitel 9 "Funktioner" i Standardbiblioteksreferens .

Vad är komplexiteten för olika operationer på vektorer i C ++?

Det finns inget entydigt svar på denna fråga, eftersom komplexiteten för olika operationer på vektorer i C++ kommer att variera beroende på den specifika implementeringen.Men några allmänna tips om hur man ändrar ett element i en vektor i C++ kan ges nedan.

Först och främst är det viktigt att förstå att att ändra ett element i en vektor i C++ vanligtvis inte är en särskilt komplex operation.Faktum är att de flesta implementeringar av C++ tillåter enkel pekarearitmetik och grundläggande indexeringsoperationer som kan användas för att modifiera element i en vektor.Som sådan beror komplexiteten i att modifiera ett element i en vektor vanligtvis bara på hastigheten på din specifika implementering och din förtrogenhet med de relevanta programmeringskonstruktionerna.

I allmänhet kan dock att ändra ett element inom en vektor ofta åstadkommas med relativt få kodrader eller till och med enstaka satser.Följaktligen, om du inte är bekant med några specifika programmeringskonstruktioner relaterade till vektorer eller vill minimera mängden kod du behöver skriva för att modifiera ett element i en vektor, kan det vara bra att konsultera onlineresurser eller granska befintliga kodexempel innan starta ditt eget projekt.